Kết nối phần cứng và cài đặt

Kết nối phần cứng

Kết nối USB với Board mạch ESP32 WiFi Uno như hình bên dưới, đảm bảo đèn LED nguồn sáng.

../_images/connection-board.jpg

Cài đặt USB Driver

Tùy thuộc từng hệ điều hành mà chọn và tải bản cài đặt CP210x USB to UART phù hợp.

Cấu hình kết nối

  • Sau khi cài đặt xong và kết nối, sẽ xuất hiện cổng COM ảo trên máy tính (Tùy từng loại hệ điều hành mà có những tên cổng như: COM1, COM2 ... đối với Windows, /dev/tty.wchusbserial1420 trên Mac OS), /dev/ttyUSB0 trên Ubuntu Linux)

  • Mở Arduino IDE và lựa chọn board (tham khảo cấu hình kết nối như hình dưới):

    • Board: ESP32vn IoT Uno
    • Flash Frequency: 80MHz
    • Port: chọn cổng khi gắn thiết bị vào sẽ thấy xuất hiện
    • Upload speed: Chọn cao nhất, nếu nạp không được chọn thấp dần
../_images/setup-board.png