ĐẤU NỐI

  • GPIO 22 nối với chân Data
  • GPIO 26 nối với chân BCK
  • GPIO 25 nối với chân WS

CODE

Tham khảo Tài Đây

Hướng dẫn config, nạp và debug chương trình

cd (đường dẫn đến thư mục chứa project)  vd:cd ~/esp/esp-idf/exambles/peripherals/i2s
make menuconfig
make flash
make moniter

DEMO

Lưu ý