I2S

TỔNG QUAN

ESP32 bao gồm hai thiết bị ngoại vi I2S . Các thiết bị ngoại vi này có thể được khai báo dữ liệu ngõ vào, ngõ ra thông qua I2S Driver. Thiết bị ngoại vi I2S hỗ trợ DMA nghĩa là nó có thể truyền dữ liệu mẫu liên tục mà không yêu cầu mỗi mẫu phải được đọc hoặc viết bởi CPU. Ngõ ra I2S cũng có thể được định tuyến trực tiếp bởi DAC ( Bộ chuyển đổi số sang tương tự - GPIO25/GPIO26) để tạo ngõ ra tương tự trực tiếp chứ không cần thông qua bộ giải mã I2S bên ngoại.


MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ I2S

Các ví dụ về I2S đều có ở esp-idf: peripherals/i2s

Ví dụ ngắn về khai báo I2S:

#include "driver/i2s.h"
#include "freertos/queue.h"

static const int i2s_num = 0; // i2s port number

static const i2s_config_t i2s_config = {
   .mode = I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_TX,
   .sample_rate = 44100,
   .bits_per_sample = 16,
   .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT,
   .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S | I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB,
   .intr_alloc_flags = ESP_INTR_FLAG_LEVEL1, // high interrupt priority
   .dma_buf_count = 8,
   .dma_buf_len = 64
};

static const i2s_pin_config_t pin_config = {
  .bck_io_num = 26,
  .ws_io_num = 25,
  .data_out_num = 22,
  .data_in_num = I2S_PIN_NO_CHANGE
};

...

  i2s_driver_install(i2s_num, &i2s_config, 0, NULL);  //install and start i2s driver

  i2s_set_pin(i2s_num, &pin_config);

  i2s_set_sample_rates(i2s_num, 22050); //set sample rates

  i2s_driver_uninstall(i2s_num); //stop & destroy i2s driver

Ví dụ ngắn về khai báo I2S để sử dụng DAC nội cho ngõ ra tương tự

#include "driver/i2s.h"
#include "freertos/queue.h"

static const int i2s_num = 0; // i2s port number

static const i2s_config_t i2s_config = {
   .mode = I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_TX | I2S_MODE_DAC_BUILT_IN,
   .sample_rate = 44100,
   .bits_per_sample = 16, /* the DAC module will only take the 8bits from MSB */
   .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT,
   .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB,
   .intr_alloc_flags = ESP_INTR_FLAG_LEVEL1, // high interrupt priority
   .dma_buf_count = 8,
   .dma_buf_len = 64
};

...

  i2s_driver_install(i2s_num, &i2s_config, 0, NULL);  //install and start i2s driver

  i2s_set_pin(i2s_num, NULL); //for internal DAC, this will enable both of the internal channels

  //You can call i2s_set_dac_mode to set built-in DAC output mode.
  //i2s_set_dac_mode(I2S_DAC_CHANNEL_BOTH_EN);

  i2s_set_sample_rates(i2s_num, 22050); //set sample rates

  i2s_driver_uninstall(i2s_num); //stop & destroy i2s driver

API Reference

Thư viện : driver/include/driver/i2s.h

CÁC HÀM TRONG THƯ VIỆN I2S

esp_err_t i2s_set_pin(i2s_port_t i2s_num, const i2s_pin_config_t *pin)

Cấu hình số chân I2S

Trong cấu trúc khai báo cấu hình chân, đặt I2S_PIN_NO_CHANGE cho bất kỳ chân nào không nên thay đổi cấu hình hiện tại.

Chú ý : Các tín hiệu ngõ ra ngoại vi I2S có thể kết nối tới nhiều GPIO nhưng tín hiệu ngõ vào ngoại vi I2S chỉ có thể kết nối với một GPIO

Các đối số

 • i2s_num : I2S_NUM_0 hoặc I2S_NUM_1
 • pin : Cấu trúc chân I2S hoặc NULL để cấu hình chân DAC nội 2 kênh 8 bit (GPIO 25 và GPIO26)

Chú ý: Nếu chân được cấu hình là NULL thì hàm này sẽ khởi tạo mặc định cả hai kênh DAC. Nếu bạn chỉ muốn khởi tạo một trong 2 kênh DAC thì bạn có thể thay thế bằng hàm i2s_set_dac_mode .

Giá trị trả về

 • ESP_OK :thành công.
 • ESP_FAIL : lỗi đối số.

esp_err_t i2s_set_dac_mode(i2s_dac_mode_t dac_mode)

Cấu hình chế độ DAC I2S. Mặc định thì chế độ DAC tích hợp I2S bị vô hiệu hóa.

Chú ý

Chức năng DAC tích hợp này chỉ hỗ trợ trên I2S0 cho cho chip ESP32. Nếu một trong 2 kênh DAC tích hợp được kích hoạt thì kênh còn lại không thể sử dụng chức năng RTC DAC tại thời điểm đó.

Giá trị trả về

 • ESP_OK :Thành công.
 • ESP_ERR_INVALID_ARG : Lỗi đối số.

Các đối số

 • Dac_mode : Cấu hình chế độ DAC (xem i2s_dac_mode_t )

esp_err_t i2s_driver_install(i2s_port_t i2s_num, const i2s_config_t *i2s_config, int queue_size, void *i2s_queue)

Cài đặt và khởi động Bộ điều khiển I2S.

Hàm này sẽ được gọi trước khi các bộ điều khiển I2S thực hiện việc đọc hoặc ghi.

Các đối số

 • i2s_num: I2S_NUM_0 , I2S_NUM_1 ``
 • i2s_config : Các cấu hình I2S, (xem cấu trúc i2s_config_t [1] )
 • queue_size :Độ lớn/Độ sâu của hàng chờ sự kiện I2S.
 • i2s_queue sử lý hàng chờ sự kiện I2S, Nếu đặt là NULL thì trình điều khiển sẽ không sử dụng hàng chờ sự kiện.

Giá trị trả về

 • ESP_OK : Thành công.
 • ESP_FAIL : Lỗi đối số.

esp_err_t i2s_driver_uninstall(i2s_port_t i2s_num)

Gỡ cài đặt bộ điều khiển I2S

Giá trị trả về

 • ESP_OK :Thành công.
 • ESP_FAIL : Lỗi đối số.

Các đối số

 • i2s_num : I2S_NUM_0, I2S_NUM_1

int i2s_write_bytes(i2s_port_t i2s_num, const char *src, size_t size, TickType_t ticks_to_wait)

Ghi dữ liệu vào bộ đệm truyền I2S DMA.

Ghi chú

DMA (Direct Memory Access) là cơ chế chuyển dữ liệu trực tiếp từ I/O vào RAM mà không cần thông qua CPU. Giúp dữ liệu được truyền đi nhanh hơn đặc biệt là các dữ liệu lớn và có tính liên tục.

Định dạng dữ liệu trong bộ đệm nguồn được xác định bởi khai báo I2S (Xem i2s_config_t [1] )

Các đối số

 • i2s_num : I2S_NUM_0, I2S_NUM_1
 • src : Lựa chọn địa chỉ nguồn bắt đầu ghi.
 • size : Kích thướt dữ liệu (Byte)
 • ticks_to_wait : Bộ đệm TX sẽ đợi thời gian của các RTOS tick kết thúc.Nếu các tick này vượt quá không gian có sẵn trong bộ đệm truyền DMA thì hàm này sẽ được gọi lại. ( Lưu ý rằng nếu dữ liệu được ghi vào bộ đệm DMA thành từng phần thì thời gian thực hiện sẽ lâu hơn việc đợi thời gian các RTOS tick kết thúc).

Giá trị trả về

Số Byte được ghi hoặc ESP_FAIL (-1) nếu bị lỗi đối số. Nếu xuất hiện thời gian đợi thì số Byte được ghi sẽ ít hơn tổng kích thướt dữ liệu.


int i2s_read_bytes(i2s_port_t i2s_num, char *dest, size_t size, TickType_t ticks_to_wait)

Đọc dữ liệu từ bộ đềm nhận I2S DMA. Định dạng dữ liệu trong bộ đệm nguồn được xác định bởi khai báo I2S (Xem i2S_config_t [1] )

Các đối số

 • i2s_num : I2S_NUM_0, I2S_NUM_1
 • dest : Địa chỉ đích để đọc
 • size : Kích thướt dữ liệu (Byte)
 • ticks_to_wait : Bộ đệm RX sẽ đợi thời gian của các RTOS tick kết thúc.Nếu các tick này vượt quá không gian có sẵn trong bộ đệm nhận DMA thì hàm này sẽ được gọi lại. ( Lưu ý rằng nếu dữ liệu được đọc từng phần từ bộ đệm DMA thì thời gian thực hiện sẽ lâu hơn việc đợi thời gian các RTOS tick kết thúc).

Giá trị trả về

Số lượng Byte đọc được, hoặc là ESP_FAIL (-1) nếu bị lỗi đối số. Nếu xuất hiện thời gian đợi thì số Byte đọc được sẽ ít hơn tổng kích thướt dữ liệu.


int i2s_push_sample(i2s_port_t i2s_num, const char *sample, TickType_t ticks_to_wait)

Đẩy ( viết ) một mẫu vào bộ đệm I2S DMA TX. Kích thướt của mẫu sẽ được xác định bởi channel_format (mono hay stereo) và khai báo bit_per_sample (xem i2s_config_t [1])

Giá trị trả về

Số Byte đã đẫy thành công vào bộ đệm DMA. Hoặc ESP_FAIL(-1) khi lỗi đối số. Giá trị trả về sẽ là không hoặc kích thướt của bộ đệm mẫu được cấu hình.

Các đối số

 • i2s_num : I2S_NUM_0, I2S_NUM_1
 • sample : Con trỏ trỏ đến bộ đệm có mẫu để ghi. kích thướt của bộ mẫu (byte)= số kênh * (số bit trên 1 mẫu) / 8
 • ticks_to_wait : thời gian đợi đẩy trong RTOS tick. Nếu trong thời gian này mà không có khoản trống nào tồn tại trong bộ đệm DMA TX thì không có dữ liệu nào được ghi và hàm sẽ trả về 0.

int i2s_pop_sample(i2s_port_t i2s_num, char *sample, TickType_t ticks_to_wait)

Pop (đọc) một mẫu từ bộ đệm I2S DMA RX. Kích thướt của mẫu được xác định bởi channel_format (mono hay stereo) và khai báo bit_per_sample (xem i2s_config_t [1]).

Giá trị trả về

Số Byte đọc thành công từ bộ đệm DMA. Hoặc là ESP_FAIL (-1) khi lỗi đối số. Số Byte đếm được sẽ là 0 hoặc kích thướt của bộ đệm mẫu được khai báo.

Các đối số

 • i2s_num : I2S_NUM_0, I2S_NUM_1
 • sample : Bộ đệm dữ liệu mẫu sẽ được đọc. Kích thướt của bộ đệm (Byte)=Số kênh * bit_per_sample / 8
 • ticks_to_wait : thời gian đợi đọc trong RTOS tick. Nếu trong thời gian này mà không có mẫu nào tồn tại trong bộ đệm DMA thì không có dữ liệu nào được đọc và hàm sẽ trả về không.

esp_err_t i2s_set_sample_rates(i2s_port_t i2s_num, uint32_t rate)

Thiết lập tốc độ mẫu được sử dụng cho I2S RX và TX.

Xung nhịp bit (bit clock rate) được xác định bởi tốc độ lấy mẫu và các đối số trong khai báo i2s_config_t [1] (number of channels, bits_per_sample).

bit_clock = rate * (number of channels) * bits_per_sample

Giá trị trả về

 • ESP_OK : Thành công
 • ESP_FAIL : Lỗi đối số

Các đối số

 • i2s_num: I2S_NUM_0, I2S_NUM_1
 • rate : Tốc độ lấy mẫu I2S (ví dụ 8000, 44100...)

esp_err_t i2s_stop(i2s_port_t i2s_num)

Dừng bộ điều khiển I2S

Vô hiệu hóa I2S TX/RX cho tới khi i2s_star() được gọi.

Giá trị tải về

 • ESP_OK : Thành công
 • ESP_FAIL : Lỗi đối số

Các đối số

 • i2s_num : I2S_NUM_0, I2S_NUM_1

esp_err_t i2s_start(i2s_port_t i2s_num)

Khởi động bộ điều khiển I2S.

Không nhất thiết phải gọi hàm này nếu như bạn đã gọi hàm i2s_driver_install() (vì nó sẽ tự khởi động bộ điều khiển I2S).

Bạn cần phải gọi hàm này để khởi động lại bộ điều khiển I2S sau khi gọi hàm i2s_stop() .

Giá trị trả về

 • ESP_OK : Thành công
 • ESP_FAIL : Lỗi đối số.

Các đối số

 • i2s_num : I2S_NUM_0, I2S_NUM_1

esp_err_t i2s_zero_dma_buffer(i2s_port_t i2s_num)

Làm trống nội dung của bộ đệm TX DMA.

Đẫy các mẫu trống (zero-byte sample) vào bộ đệm TX DMA cho đến khi đầy.

Giá trị trả về

 • ESP_OK : Thành công
 • ESP_FAIL : Lỗi đối số.

Các đối số

 • i2s_num : I2S_NUM_0, I2S_NUM_1

esp_err_t i2s_set_clk(i2s_port_t i2s_num, uint32_t rate, i2s_bits_per_sample_t bits, i2s_channel_t ch)

Thiết lập độ rộng bit và xung clock được sử dụng trong I2S TX và RX. Ngoài việc thiết lập tốc độ lấy mẫu như i2s_set_sample_rates() , hàm này còn thiết lập thêm độ rộng bit.

Giá trị trả về

 • ESP_OK : Thành công
 • ESP_FAIL : Lỗi đối số.

Các đối số

 • i2s_num : I2S_NUM_0, I2S_NUM_1
 • rate : Tốc độ lấy mẫu I2S (ví dụ :8000, 44100...)
 • bits : Độ rộng bit I2S (I2S_BITS_PER_SAMPLE_16BIT, I2S_BITS_PER_SAMPLE_24BIT, I2S_BITS_PER_SAMPLE_32BIT)
 • ch : Kênh I2S, (I2S_CHANNEL_MONO, I2S_CHANNEL_STEREO)

CÁC CẤU TRÚC

[1](1, 2, 3, 4, 5, 6)
struct i2s_config_t()

Các đối số cấu hình I2S được dùng trong hàm i2s_param_config

Các thành phần

 • i2s_mode_t mode
  Chế độ làm việc của I2S
 • int sample_rate
  Tốc độ lấy mẫu I2S
 • i2s_bits_per_sample_t bits_per_sample
  Số bit trên mỗi mẫu I2S.
 • i2s_channel_fmt_t channel_format
  Định dạng kênh I2S
 • i2s_comm_format_t communication_format
  Định dạng giao tiếp I2S
 • int intr_alloc_flags
  Các cờ này được dùng để chỉ định ngắt. Đơn hoặc đa (ORred) ESP_INTR_FLAG_* values. (Xem esp_intr_alloc.h để biết thêm thông tin)
 • int dma_buf_count
  Số lượng bộ đệm I2S DMA.
 • int dma_buf_len
  Độ dài bộ đệm I2S DMA.

struct i2s_event_t()

Cấu trúc các sự kiện trong hàng chờ sự kiện I2S

Các thành phần

 • i2s_event_type_t type
  Kiểu sự kiện I2S
 • size_t size
  Kích thướt dữ liệu I2S cho sự kiên I2S_DATA

struct i2s_pin_config_t()

Số chân I2S cho hàm i2s_set_pin.

Các thành phần

 • int bck_io_num
  Chân BCK
 • int ws_io_num
  Chân WS
 • int data_out_num
  Ngõ ra dữ liệu
 • int data_in_num
  Ngõ vào dữ liệu

CÁC MACRO

I2S_PIN_NO_CHANGE(-1)

Sử dụng trong hàm i2s_pin_config_t. Macro này được dùng để cố định các chân không nên thay đổi.

CÁC ĐỊNH NGHĨA KIỂU DỮ LIỆU

typedef intr_handle_t i2s_isr_handle_t()

GIÁ TRỊ CÁC ĐỐI SỐ

enum i2s_bits_per_sample_t()

Độ rộng bit trên mỗi mẫu I2S

Giá trị:
 • I2S_BITS_PER_SAMPLE_8BIT = 8
  Số bit trên một mẫu I2S bằng 8bit.
 • I2S_BITS_PER_SAMPLE_8BIT = 16
  Số bit trên một mẫu I2S bằng 16bit.
 • I2S_BITS_PER_SAMPLE_8BIT = 24
  Số bit trên một mẫu I2S bằng 24bit.
 • I2S_BITS_PER_SAMPLE_8BIT = 32
  Số bit trên một mẫu I2S bằng 32bit.

enum i2s_channel_t()

Kênh I2S

Giá trị:
 • I2S_CHANNEL_MONO = 1
  I2S kênh 1 (mono)
 • I2S_CHANNEL_STEREO = 2
  I2S kênh 2 (stereo)

enum i2s_comm_format_t()

Định dạng chuẩn giao tiếp I2S

Giá trị:
 • I2S_COMM_FORMAT_I2S = 0x01
  Định dạng theo chuẩn I2S
 • I2S_COMM_FORMAT_I2S_MSB = 0x02
  ĐỊnh dạng I2S MSB
 • I2S_COMM_FORMAT_I2S_LSB = 0x04
  ĐỊnh dạng I2S LSB
 • I2S_COMM_FORMAT_PCM = 0x08
  Định dạng giao tiếp I2S PCM
 • I2S_COMM_FORMAT_PCM_SHORT = 0x10
  PCM ngắn
 • I2S_COMM_FORMAT_PCM_LONG = 0x20
  PCM dài

enum i2s_channel_fmt_t()

Kiểu định dạng kênh I2S

Giá trị:
 • I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT = 0x00
 • I2S_CHANNEL_FMT_ALL_RIGHT
 • I2S_CHANNEL_FMT_ALL_LEFT
 • I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_RIGHT
 • I2S_CHANNEL_FMT_ONLY_LEFT

enum pdm_sample_rate_ratio_t()

Tỉ lệ tốc độ lấy mẫu PDM (Hz)

Ghi chú

PDM-Pulse Density Modulated (Điều chế mật độ xung).

PCM-Pulse code modulation (Biến điệu mã xung).

Giá trị:
 • PDM_SAMPLE_RATE_RATIO_64
 • PDM_SAMPLE_RATE_RATIO_128

enum pdm_pcm_conv_t()

Cho phép/vô hiệu hóa bộ chuyển đổi PDM PCM

Giá trị:
 • PDM_PCM_CONV_ENABLE
 • PDM_PCM_CONV_DISABLE

enum i2s_port_t()

Ngoại vi I2S, O hoặc 1

Giá trị:
 • I2S_NUM_0 = 0x0
  I2S 0
 • I2S_NUM_1 = 0x1
  I2S 1
 • I2S_NUM_MAX

enum i2s_mode_t()

Chế độ I2S. Mặc định là I2S_MODE_MASTER | I2S_MODE_TX.

Chức năng PDM và tích hợp DAC chỉ được hỗ trợ trên I2S 0 cho chip ESP32 hiện tại.

Giá trị:
 • I2S_MODE_MASTER = 1
 • I2S_MODE_SLAVE = 2
 • I2S_MODE_TX = 4
 • I2S_MODE_RX = 8
 • I2S_MODE_DAC_BUILT_IN = 16
  Xuất dữ liệu I2S sang bộ tích hợp DAC. Cho dù định dạng dữ liệu là 16 hay 32 bit thì Module DAC chỉ lấy 8bit từ MSB.
 • I2S_MODE_PDM = 64

enum i2s_event_type_t()

Các kiểu sự kiện I2S

Giá trị:
 • I2S_EVENT_DMA_ERROR
 • I2S_EVENT_TX_DONE
  I2S DMA kết thúc việc gửi một bộ đệm (buffer)
 • I2S_EVENT_RX_DONE
  I2S DMA kết thúc việc nhận một bộ đệm (buffer)
 • I2S_EVENT_MAX
  Chỉ số tối đa sự kiện I2S

enum i2s_dac_mode_t()

Thiết lập chế độ I2S DAC cho hàm i2s_set_dac_mode .

Chú ý : Chức năng PDM và tích hợp DAC chỉ được hỗ trợ trên I2S 0 cho chip ESP32 hiện tại.

Giá trị:
 • I2S_DAC_CHANNEL_DISABLE = 0
  Vô hiệu hóa tín hiệu I2S được tích hợp trong DAC
 • I2S_DAC_CHANNEL_RIGHT_EN = 1
  Cho phép DAC kênh phải tích hợp I2S, ánh xạ đến kênh DAC 1 ( chân GPIO25)
 • I2S_DAC_CHANNEL_LEFT_EN = 2
  Cho phép DAC kênh trái tích hợp I2S, ánh xạ đến kênh DAC 2 ( chân GPIO 26)
 • I2S_DAC_CHANNEL_BOTH_EN = 0x3
  Cho phép cả hai kênh DAC tích hợp I2S
 • I2S_DAC_CHANNEL_MAX = 0x4
  Chỉ số tối đa chế độ DAC tích hợp I2S

Ví dụ

Chúng ta sẽ thực hiện Demo một dự án mẫu trong thư mục esp-idf/examples/peripherals/i2s hoặc bạn có thể download Tại đây

Trong ứng dụng này, chúng ta sẽ thiết lập giao thức i2s để gửi dữ liệu ( từ ESP32) là tín hiệu xung tam giác 100Hz với tốc độ lấy mẫu là 36kHz. Số bit trên một mẫu thay đổi lần lượt là 16 , 24 ,32 bit trên một mẫu mỗi 5 giây.

CHUẨN BỊ

Tên board mạch Link
Board IoT Wifi Uno https://github.com/esp32vn/esp32-iot-uno

ĐẤU NỐI

 • GPIO 22 nối với chân Data
 • GPIO 26 nối với chân BCK
 • GPIO 25 nối với chân WS

CODE

Tham khảo Tài Đây

Hướng dẫn config, nạp và debug chương trình

cd (đường dẫn đến thư mục chứa project) vd:cd ~/esp/esp-idf/exambles/peripherals/i2s
make menuconfig
make flash
make moniter

DEMO

Lưu ý