Có thể tìm thấy hướng dẫn cài đặt Tiếng Anh và được cập nhật tại Arduino for ESP32

Chuẩn bị

 • Arduino 1.6.8 (hay mới hơn, nếu bạn biết bạn đang làm gì)
 • git
 • python 2.7
 • terminal, console, or command prompt (phụ thuộc hệ điều hành của bạn)
 • Kết nối Internet

Hướng dẫn

Cài đặt cho Debian/Ubuntu Linux

 • Clone repository đến thư mục hardware/esp32com. Hoặc bạn có thể clone vào nơi nào đó và tạo symlink bằng ln -s, nếu Hệ điều hành hỗ trợ:
  cd hardware
  mkdir esp32com
  cd esp32com
  git clone https://github.com/espressif/arduino-esp32
  

Cấu trúc dự án sau khi bạn thực hiện xong:

Arduino
  |- hardware
  |- esp32com
    |- arduino-esp32
      |- cores
      |- doc
      |- libraries
      |- package
      |- tools
      |- variants
      |- package.json
      |- platform.txt
      |- programmers.txt
      |- README.md
      |- boards.txt
      |- component.mk
      |- Kconfig
      `- Makefile.projbuild
 • Tải binary tools:
  cd tools/
  python get.py
  
 • Khởi động lại Arduino IDE.

Cài đặt cho Mac

 • Mở terminal, copy và past các command sau
  mkdir -p ~/Documents/Arduino/hardware/espressif && \
  cd ~/Documents/Arduino/hardware/espressif && \
  git clone https://github.com/espressif/arduino-esp32.git esp32 && \
  cd esp32/tools/ && \
  python get.py
  
 • Khởi động lại Arduino IDE.

Cài đặt cho Windows

 • Mở terminal và cd đến thư mục Arduino. Nó có thể là thư mục sketchbook (thường là <Documents>/Arduino), hay thư mục của Ứng dụng Arduino, tùy bạn chọn.
 • Clone/download repository https://github.com/espressif/arduino-esp32.git này đến thư mục hardware/esp32com
 • Thường là C:/Users/[YOUR_USER_NAME]/Documents/Arduino/hardware/espressif/esp32
 • Hoặc thay đổi sketchbook trên phù hợp với thư mục đã cài đặt Ứng dụng Arduino phù hợp trên máy.
 • Mở C:/Users/[YOUR_USER_NAME]/Documents/Arduino/hardware/esp32/tools và double-click vào get.exe

 

 • Khi get.exe thực hiện xong, cấu trúc có thể thấy như sau:
 • Khởi động lại Arduino IDE.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *