Cài đặt

Để phát triển một chương trình cho ESP32 thì bạn cần phải có:

 • Máy tính đang chạy hệ điều hành Windows, Mac hay Linux.
 • Toonchain để xây dựng một chương trình cho ESP32.
 • ESP-IDF bao gồm các API cho ESP32 và các lệnh để khởi chạy Toolchain.
 • Một trình soạn thảo để viết chương trình bằng ngôn ngữ C.
 • Một board ESP32.

Ghi chú

Trong loạt bài hướng dẫn ở esp32.vn sẽ sử dụng board ESP32-Wifi-Uno.

Cài đặt Toolchain

Tùy thuộc vào hệ điều hành mà máy tính bạn đang sử dụng sẽ có các cách cài đặt khác nhau.

Windowns

Trong Windows chưa sẵn có một môi trường nào để có thể cài đặt toolchain. Vì vậy trước khi cài đặt toolchain thì cần phải tạo ra môi trường phù hợp, cụ thể hơn ở đây sẽ sử dụng MSYS2. Để cài đặt tất cả mọi thứ từ MSYS2 và toolchain bạn chỉ cần tải một tệp nén từ dl.espressì.com:

https://dl.espressif.com/dl/esp32_win32_msys2_environment_and_toolchain-20170330.zip

Sau khi tải về, giải nén và bỏ vào ổ C:\ (hoặc bất kì đâu bạn muốn), ở đó sẽ có thư mục msys32.

Truy cập vào thư mục msys32 và tìm đến tập tin mingw32.exe. Sẽ mở ra một cửa sổ, tại đây sẽ cung cấp một môi trường gọi là bash shell.

MacOS

Trước khi cài đặt toolchain bạn mở terminal và chạy các lệnh sau:

 • Cài đặt pip:

  sudo easy_install pip
  
 • Cài đặt pyserial:

  sudo pip install pyserial
  

Sau khi hoàn thành cài đặt pyserial tiến hành download ESP32 toolchain cho macOS tại:

https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-osx-1.22.0-61-gab8375a-5.2.0.tar.gz

Sau khi tải xong, mở terminal và chạy các lệnh dưới đây:

mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
tar -xzf ~/Downloads/xtensa-esp32-elf-osx-1.22.0-61-gab8375a-5.2.0.tar.gz

Sau khi chạy xong các lệnh trên thì toolchain sẽ được giải nén vào trong ~/esp/xtensa-esp32-elf/.

Để sử dụng được, copy dòng sao vào trong ~/.profile:

export PATH=$PATH:$HOME/esp/xtensa-esp32-elf/bin

Sau khi copy vào ~/.profile thì xtensa--esp32-elf sẽ có sẵn trong terminal khi nó được mở lên. Để sử dụng nó chỉ khi nào cần thì thêm dòng sau vào ~/.profile thay vì dòng trên:

alias get_esp32="export PATH=$PATH:$HOME/esp/xtensa-esp32-elf/bin".

Khi nào cần sử dụng toolchain chỉ cần gõ lệnh get_esp32 và toolchain sẽ được thêm vào PATH.

Linux

Để biên dịch được với ESP-IDF cần phải cài đặt các gói sau:

 • CentOS 7:

  sudo yum install git wget make ncurses-devel flex bison gperf python pyserial
  
 • Ubuntu and Debian:

  sudo apt-get install git wget make libncurses-dev flex bison gperf python python-serial
  
 • Arch:

  sudo pacman -S --needed gcc git make ncurses flex bison gperf python2-pyserial
  

Download ESP32 toolchain cho Linux tại:

Sau khi download xong, mở terminal và chạy các lệnh sau:

mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
tar -xzf ~/Downloads/xtensa-esp32-elf-linux64-1.22.0-61-gab8375a-5.2.0.tar.gz

Toolchain sẽ được giải nén trong thư mục ~/esp/xtensa-esp32-elf//

Để sử dụng được, cần cập nhật PATH trong /.profile:

 • Để xtensa-esp32-elf luôn có sẵn trong cửa sổ terminal, thêm dòng dưới đây vào tệp /.profile:

  export PATH=$PATH:$HOME/esp/xtensa-esp32-elf/bin
  
 • Hoặc sử dụng xtensa-esp32-elf chỉ khi nào cần thì thêm dòng dưới vào /.profile:

  alias get_esp32="export PATH=$PATH:$HOME/esp/xtensa-esp32-elf/bin"
  

  Mỗi khi cần sử dụng bạn chỉ cần gõ lệnh get_esp32 thì toolchain sẽ được thêm vào PATH.

Ghi chú

Nếu bạn thiết lập bin/bash là login shell, và cả hai tệp .bash_profile.profile cùng tồn tại thì bạn nên thêm vào file .bash_profile.

Ghi chú

Sau khi thêm vào /.profile nhớ log outlog in lại để ghi nhận sự thay đổi.

Tải ESP-IDF

Sau khi đã thiết lập xong toolchain, bạn cũng sẽ cần các API/thư viện dành cho ESP32. Tất cả được cung cấp bởi Espressif tại ESP-IDF repository. Để có được, mở teminal và di chuyển tới nơi bạn muốn đặt ESP-IDF và clone nó về bằng dòng lệnh git clone:

Ví dụ:

cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git

Ghi chú

Đừng quên --recursive trong lệnh git clone. Nếu bạn đã clone ESP-IDF mà không có --recursive trong đó, chạy một lệnh khác để lấy tất cả Submodules:

cd ~/esp/esp-idf
git submodule update --init

Ghi chú

Trong khi clone Submodules trong Windows, có thể sẽ báo ':not a valied identifier.... Hãy bỏ qua nó và tiếp tục, việc clone về sẽ thành công mà không có bất cứ lỗi nào.

ADD IDF_PATH

Để bảo vệ các thiết lập của IDF_PATH khỏi việc khởi động lại hệ điều hành, cần làm theo các hướng dẫn sau đây.

Windows

 1. Truy cập vào ~/msys32/etc/profile.d/ và tạo một file mới với tên export_idf_path.sh

 2. Xác định đường dẫn tới thư mục ESP-IDF, đường dẫn sẽ có dạng như ``C:msys32homeuser-nameespesp-idf.

 3. Thêm dòng sau vào trong export_idf_path.sh đã tạo ở trên:

  export IDF_PATH="C:/msys32/home/user-name/esp/esp-idf"
  

Ghi chú

Thay đổi user-name phù hợp với máy tính của bạn.

 1. Lưu lại

 2. Đóng cửa sổ MSYS32 và mở lênh lại. Kiểm tra xem IDF_PATH đã được thiết lập chưa bằng cách:

  printenv IDF_PATH
  

  Đường dẫn nhập vào trước đó sẽ được hiện ra nếu tất cả các bước bạn làm chính xác.

Nếu bạn không muốn lưu thiết lập IDF_PATH thì bạn có thể thiết lập thủ công mỗi khi mở cửa sổ MSYS2:

export IDF_PATH="C:/msys32/home/user-name/esp/esp-idf"

Sau khi đã làm xong tới đây bạn đã thiết lập xong tất cả mọi thứ để máy tính có thể làm việc được với ESP32. Chúc các bạn thành công!!

Linux and MacOS

Thiết lập IDF_PATH bằng cách thêm dòng sau vào ~/.profile:

export IDF_PATH=~/esp/esp-idf

Log off và log in lại để việc thay đổi có hiệu lực.

Ghi chú

Nếu bạn thiết lập bin/bash là login shell, và cả hai tệp .bash_profile.profile cùng tồn tại thì bạn nên thêm vào file .bash_profile.

Chạy lệnh sau trong terminal để kiểm tra IDF_PATH đã được thiết lập:

printenv IDF_PATH

Đường dẫn thêm vào trước đó sẽ được hiện ra nếu tất cả các bước bạn làm chính xác.

Nếu bạn không muốn lưu thiết lập IDF_PATH thì bạn có thể thiết lập thủ công trong cửa sổ terminal mỗi khi mở khởi động lại máy tính hoặc khi log out:

export IDF_PATH=~/esp/esp-idf

Sau khi đã làm xong tới đây bạn đã thiết lập xong tất cả mọi thứ để máy tính có thể làm việc được với ESP32. Chúc các bạn thành công!!